PhDr. Daniela Bittera

 • Klinický logopéd
 • Odborný garant
 • Vzdelanie a prax:
 • 2020 – súčasnosť – klinický logopéd, odborný garant v LOGO-BIO, s.r.o. – Ambulancia klinickej logopédie v Trenčíne
 • 2019 – špecializačná skúška v odbore Klinická logopédia SZU v Bratislave
 • 2015 – 2019 – špecializačné štúdium v odbore Klinická logopédia SZU v Bratislave
 • 2014 – 2015 – príprava na výkon práce v zdravotníctve SZU v Bratislave
 • 2015 – rigorózna skúška na Katedre logopédie UK v Bratislave
 • 2014 – 2019 – logopéd v LOGO-BIO, s.r.o. v Trenčíne pod odbornou garanciou
 • 2009 – 2014 – pregraduálne štúdium na Katedre logopédie UK v Bratislave
 • Ďalšie vzdelávanie :
 • - Myofunkčné poruchy
 • - Metodika odměňovaní u individuálních a skupinových intervencí
 • - Behaviorálne intervencie pri poruchách príjmu potravy
 • - Dysfágie
 • - Fonologické terapie
 • - Hra a motivácia u dieťaťa s PAS
 • - Hodnotenie verbálneho správania a iných zručností u detí s PAS
 • - Videofluoroscopic Swallow Study Training State of the Art and Science with Infants & Children
 • - Úvod do AAK – Prekonajme mýty
 • - MINI KIDS – terapeutický program pre deti so zajakavosťou v ranom veku
 • - Aktuálne trendy v balbutológii a jej neurovývinové súvislosti
 • - Starostlivosť o deti s poruchami sluchu z pohľadu logopéda
 • - Elektronické zdravotníctvo a legislatívne zmeny v oblasti ochrany osobných údajov
 • - Aplikácia lingvistiky v klinicko-logopedickej praxi
 • - Intervencia pri Zajakavosti
 • - Fluency, Disfluencies & Stuttering
 • - Aktuálne trendy v balbutológii a jej neurovývinové súvislosti
 • - XV. Medzinárodná logopedická konferencia
 • - Raná intervencia
 • - Novinky vo vokológii
 • - Základná neodkladná resuscitácia s použitím automatickej externej defibrilácie
 • - Kurz obnovovania vedomostí a praktických zručností zdravotníckych pracovníkov v neodkladnej podpore životných funkcií
 • - Diagnostika a liečba neurogénnej dysfágie s ťažiskom na dysfágiu po NCMP
 • - Kolokvium mladých logopédov – Aktuálne otázky logopedickej teórie a praxe II.
 • - Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) – workshop
 • - Starostlivosť o deti s poruchami sluchu – Auditívno-verbálna terapia u detí od narodenia do šesť rokov
 • - Logopedické sondy – metodika používania pri individuálnej logopedickej intervencii
 • - Svetový deň hlasu – interaktívna debata pre otorinolaryngológov, foniatrov a logopédov
 • - Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
 • - Zaškolenie do práce so systémom emWave Profesional Set
 • - Medzinárodný projekt „Zvyšovanie gramotnosti v európskych jazykoch“ ELDEL
 • Publikačná činnosť a prednášky :
 • Publikačná činnosť - Východiská diferenciálnej diagnostiky fonologických porúch – Logopaedica – recenzovaný vedecký časopis 1 (19) 2017, ISSN 2453-8450 – spoluautor
 • Prednáška – Zrozumiteľnosť reči u slovensky hovoriacich detí v ranom veku a vzťah k ďalším jazykovým rovinám – XV. Medzinárodná logopedická konferencia – autor
 • Prednáška – Zrozumiteľnosť reči u intaktných slovensky hovoriacich detí v predškolskom veku – XV. Medzinárodná logopedická konferencia – spoluautor

Mobirise website builder - Learn more