Mgr. Katarína Filinová

 • logopéd
 • Vzdelanie a prax :
 • - 2020 – súčasnosť – logopéd v LOGO-BIO, s.r.o. – Ambulancia klinickej logopédie v Trenčíne
 • - 2019 – súčasnosť – špecializačné štúdium v odbore Klinická logopédie SZU v Bratislave
 • - 2018 – 2020 – logopéd – Ambulancia klinickej logopédie v Beluši
 • - 2018 – 2019 – príprava na výkon práce v zdravotníctve SZU v Bratislave
 • - 2013 – 2018 – pregraduálne štúdium na Katedre logopédie UK v Bratislave
 • Ďalšie vzdelávanie :
 • - Myofunkčné poruchy
 • - Dysfluencie – diagnostika a terapia v balbutológii a jej neurovývinové kritériá
 • - Narušená komunikačná schopnosť ako následok onkologického ochorenia a jeho liečby v detstve
 • - Behaviorálne intervencie pri poruchách príjmu potravy
 • - Realizace ABA třídy v Olomouci
 • - Aplikácia lingvistiky v klinicko-logopedickej praxi
 • - Aktuálne trendy v balbutológii
 • - Dysfágie
 • - Aktuálne trendy v balbutológii a jej neurovývinové súvislosti
 • - Hra a motivácia u dieťaťa s PAS
 • - Fonologické terapie
 • - KUPREV – Práca s preventívnym programom pre deti vo veku 4 – 8 rokov
 • - MABEL – Multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov
 • - Dyzartrie
 • - Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina
 • - Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie v práci s deťmi s poruchou
 • autistického spektra – modul 1
 • - Bilingual assesment of child lexical knowledge on Central Europe
 • Publikačná činnosť a prednášky :
 • - Prednáška – ICS škála ako skríningový nástroj na vyhľadávanie detí s narušením
 • zvukovej roviny reči – XVI. Medzinárodná logopedická konferencia – spoluautor

Start a free site - Find more